Over Vicc

Vicc is een besloten vennootschap gevestigd in Katwijk en opgericht in 2007. In 2007 is de eenmanszaak, welke op 1-1-2000 was opgericht,  beëindigd.

De vennootschap heeft ten doel:

  • het leveren van management diensten vanuit het label Vicc management;
  • het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen;
  • het verstrekken van garanties en het verbinden van de vennootschap of activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen, waarmee de vennootschap in een groep is verbonden;
  • het verlenen van diensten aan ondernemingen en vennootschappen;
  • het financieren van ondernemingen en vennootschappen;
  • het lenen en verstrekken van gelden;
  • het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van onroerende zaken en van vermogenswaarden in het algemeen;
  • het exploiteren en verhandelen van octrooien, merken, vergunningen, knowhow en intellectuele eigendomsrechten;
  • het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten;

en al hetgeen daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.